1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Departamentul Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale

PREZENTARE

 Scurt istoric

 Departamentul Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale (E.C.A.I.) s-a constituit în mai 2011. În cadrul departamentului s-au reunit membrii Catedrei de Teorie Economică și cei ai Catedrei de Contabilitate a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova şi o parte a membrilor Catedrei de Finante, Contabilitate și Informatică și ai Catedrei Economie, Management-Marketing, din cadrul centrului universitar Drobeta Turnu Severin.

 Catedra de Contabilitate a funcţionat din anul 1990, când s-a constituit prin transformarea catedrei Contabilitate, Finanțe și Analiza economică, iar cea de Teorie economica prin transformarea catedrei de Economie Politică și Panificarea Economiei Naționale (care a funcţionat în perioada 1966-1989).

 Domenii acoperite de departament

 Departamentul coordonează programe de studii de licenţă şi master în domeniul Economie și Afaceri Internaționale, în limba română și în limba engleză, și în domeniul Contabilitate.

Programe de studii gestionate de departament - licenţa, master

Departamentul coordonează, la nivel de licenţă, programele de studii: Economie și Afaceri Internaționale și Contabilitate și Informatică de Gestiune.

În cadrul ciclul de master, departamentul coordonează 5 programe de studii: Economie și Afaceri Europene, Dezvoltare Regională și Proiecte Europene, International Economics And Business Administration – în limba engleza, Contabilitate Şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale, Audit și Management Financiar Contabil.

Conducătorii de doctorat care desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul departamentului ECAI sunt:

Prof. univ. dr. Marioara AVRAM

Prof. univ. dr. Constanța IACOB

Prof.univ. dr. Mariana Man

Conf. univ. dr. Ramona PÎRVU

MISIUNE

     

        Misiunea asumată de departament

Departamentul ECAI are ca misiune centrală desfăşurarea la cel mai înalt nivel calitativ a activităţilor de cercetare şi învăţământ circumscrise domeniilor ştiinţifice coordonate.

Performanţa în cercetare se concretizează în producerea de publicaţii recunoscute pe plan internaţional şi naţional, creşterea vizibilităţii cercetătorilor pe plan naţional şi internaţional prin diseminarea rezultatelor cercetării şi sprijinirea mediului de afaceri în găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă şi crearea de valoare.

În plan educaţional, principalele deziderate ale colectivului departementului ECAI au în vedere crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi angajaţilor din organizaţii, necesare în contextul unui mediu economico-social naţional şi internaţional dinamic. Aceste deziderate se materializează în elaborarea unor programe de studiu de formare iniţială şi continuă, ale căror curricule să fie compatibile cu programe similare la nivel european şi care prin specializare, interdisciplinaritate şi creativitate să creeze deprinderile analitice necesare identificării problemelor, interpretării fenomenelor, luării de decizii, fundamentării de strategii şi implementării de planuri adecvate de acţiune. Din aceste considerente, au fost concepute, aplicate și permanent actualizate metodologii de predare-învăţare bazate pe interactivitate, lucru în echipă şi dezbateri. Obiectivul prinicipal îl reprezintă dezvoltarea, la beneficiarii programelor de studiu, a abilităţilor personale şi de relaţionare astfel încât să fie capabili să-şi fixeze şi să atingă propriile obiective, să satisfacă nevoile şi dorinţele angajatorilor şi clienţilor şi să se implice la nivel societal în rezolvarea problemelor comunităţii.

CERCETARE ȘI VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

 Membrii departamentului au elaborat individual sau au participat în cadrul unor colective la elaborarea unor lucrări semnificative cu impact si vizibilitatea internațională, în domeniul economiei și contabilității, au participat la conferințe internaționale în domenii, la stagii de predare la universități de prestigiu din străinătate. De asemenea, programele de studii de licență și master gestionate de către departamentul Departamentul Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale (E.C.A.I.) beneficiază de colaborarea cu cadre didactice din străinătate și oferă studenților un mediu academic internațional și intercultural prin pregătirea de studenți străini proveniți atât din uniunea Europeană cât și din afara acesteia.

Centre de cercetare și asociaţii profesionale ştiinţifice

Cadrele didactice din departament își exercită calitățile de membrii activi și în cadrul unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice prestigioase, din ţară şi din străinătate, astfel:

  • evaluatori în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
  • membri în cadrul departamentelor Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România;
  • secretar al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România
  • Președinte al filialei Dolj a CECCAR
  • Vicepreședonte al filialei Dolj a CECCAR – prof. univ. dr. Magdalena MIHAI
  • Membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR);
  • Membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România;
  • Membri ai Camerei Consultanților Fiscali din România
 

Conducere Departament

Lista membrilor departamentului

Lista programelor de studii gestionate

Activități și parteneriate


Ultimele informaţii despre departamentul ECAI

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.