1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunțuri Burse - Anul școlar universitar 2022 - 2023

burse studenti

Referitor la acordarea burselor sociale / ajutor social ocazional, burselor de performanță și burselor speciale pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite pentru sem.I, anul univ.2022/2023, vă comunicăm următoarele:

- Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2022/2023, se vor transmite on-line, până la data de 27 octombrie, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie depuse la secretariatul facultății, până pe data de 1 noiembrie a.c.

În acest sens, vă rugăm să consultați informațiile postate pe site-ul facultății și să respectați termenele de depunere a documentelor. În caz contrar solicitările nu pot fi înregistrate.

Se vor respecta obligatoriu următoarele:

- Consultarea și respectarea întocmai a Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenti (2021);

- Consultatea listei complete a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse);

- adresa/adresele de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă

CRAIOVA

Ciclul studii

Specializarea

Adresa de corespondență electronică

Licentă

Finanțe și bănci + Economia comerțului, turismului și serviciilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Management

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Contabilitate și informatica de gestiune+Informatica economică+Marketing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Economie și afaceri internaționale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Master

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DROBETA TURNU SEVERIN

Licență

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Master

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății: 7-27 octombrie 2022;

            - termenul pentru depunerea dosarelor în original, la secretariatul facultății, este data de 1 noiembrie 2022; dosarele cu documentele în original, nedepuse până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse

            - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2022/2023, salariul minim net pe economie este 1524 lei/lună (se vor lua în calcul veniturile de pe lunile iulie, august, septembrie 2022).

 

 FORMULARE DE COMPLETAT

- Lista documentelor DEPUSE (Anexa 4 din Regulamentul de burse); dosarele depuse vor conține obligatoriu toate documentele specificate  

- Cerere pentru acordare bursei sociale și Declarație obligatoriu completată și semnată de studentul care solicită bursa

Cerere pentru acordare ajutorului ocazional și Declarație obligatoriu completată și semnată de studentul care solicită bursa

 

Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele transmise electronic, pe măsură ce acestea sunt primite pe mail.

După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.   

În cazul în care dosarul nu este complet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, precum și că nu se acceptă completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 1 noiembrie a.c.

 

BURSA DE PERFORMANȚĂ

Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de licenţă și master cursuri de zi, ţinându-se cont de următoarele criterii: a) rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două semestre să fie de 10- condiție eliminatorie); b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste nationale sau internationale şi/sau cărţi de specialitate, invenții, brevete); c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat desfășurate de Ucv sau de alte entități recunoscute de Ucv și COS.

Bursa de performanţă se atribuie pe perioada unui an universitar începând cu anul doi de studiu.

Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor depune la secretariatul Prorectoratului, camera 430 din cladirea centrala a Ucv., o cerere si situatia scolara din anul precedent, avizate la conducerea facultății, însoțite de documentele doveditoare ale performanţelor, pana la data de  21 octombrie a.c.

 

BURSA SPECIALA PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE DEOSEBITE :

Bursa specială pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite se acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe cultural-artistice sau sportive deosebite.

Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare acordării bursei, ținând cont de următoarele criterii: a) activitate culturală (laureaţi sau participanți ai unor concursuri naţionale sau internaţionale, ca reprezentanţi ai universităţii); b) activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al universităţii); c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS).

Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor depune la secretariatul Prorectoratului, camera 430 din cladirea centrala a Ucv., o cerere si situatia scolara din anul precedent, avizate la conducerea facultății, însoțite de documentele doveditoare ale activităților cultural-artistice/sportive deosebite, pana la data de  21 octombrie a.c.

 

Descărcați:

Regulament_burse_2021.pdf

ANEXA 4.pdf

Cerere bursa sociala si declaratie.pdf

Cerere ajutor ocazional si declaratie.pdf

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.