1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tematica probei de competenţă lingvistică limba engleză

Proba de competență lingvistică – limba engleză – testează cunoștințele candidaților la nivelul programei examenului de bacalaureat. Se evaluează abilități de utilizare a limbii engleze la nivel lexical, morfo-sinctactic și de înțelegere a unui text sau discurs nespecializat.

Conţinuturi evaluate

 Conţinuturile evaluate se regăsesc în totalitate în manualele studiate în liceu. Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:

1. Înţelegerea unui text lecturat sau audiat (extragerea ideilor principale, abilitatea de a extrage doar informația necesară sau înţelegerea sensului global).

2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte,

sinonime, antonime.

3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a felicita, a (se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a descrie un loc, a situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a argumenta/a convinge, a exprima o ipoteză, o opinie etc.

4. Structuri morfo-sintactice:

• determinanţi: articolul hotărât şi nehotărât; omisiunea articolului; adjectivul demonstrativ; adjectivul posesiv;

• substantivul: genul, pluralul regulat şi neregulat, genitivul, substantive colective, substantive numărabile şi nenumărabile;

• adjectivul: comparaţia regulată şi neregulată; construcţia de tipul the more, the merrier;

• numeralul;

• pronumele personal; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele reciproc (each other, one another); pronumele nehotărât (anybody, etc.); pronumele relativ; funcţiile lui it;

• verbul: verbe regulate şi neregulate, timpuri (prezentul simplu şi continuu, trecutul simplu şi continuu, prezentul perfect simplu şi continuu, trecutul perfect simplu şi continuu, going to, viitorul simplu şi continuu, viitorul perfect simplu şi continuu); verbe modale (can, may, must, should, ought to, need, will, would) şi echivalenţi modali; condiţionalul; gerunziul; infinitivul; subjonctivul; participiul prezent şi trecut; diateza activă şi pasivă;

• adverbul: comparaţia; poziţia în propoziţie;

• prepoziţia (inclusiv verbe, substantive şi adjective urmate de prepoziţii);

• conjuncţia;

It is vs. There is;

• acordul subiect – predicat;

• topica frazei;

• tipuri de propoziţii: subiectivă, relativ-atributivă, completivă, circumstanţială de timp/cauză/scop, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă (as if/as though);

• vorbirea directă şi indirectă;

• corespondenţa timpurilor în vorbirea indirectă, propoziţii condiţionale şi temporale;

• construcţii verbale: acuzativ + infinitiv; nominativ + infinitiv; have/get + complement direct + participiu trecut; used to + verb; be / get / become used to + Verb-ing / substantiv; it’s (about/high) time …; in case vs. if; I wish …/ If only … .

Bibliografie

  1. Vince, Michael (1998) First Certificate Language Practice. Oxford: Heinemann
  2. Vince, Michael (1994) Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann
  3. Redman, Stuart (1997) English Vocabulary in Use pre-intermediate and intermediate. Cambridge: Cambridge University Press
  4. Vianu, Lidia (2006) English with a Key 1. București: Teora
  5. Vianu, Lidia (2006) English with a Key 2. București: Teora
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.