1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere master 2016

Admitere master 2016

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT (IF și IFR), PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

  SECȚIUNEA 1. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 1. Admiterea în învăţământul superior pentru fiecare ciclu de studii uni­ver­sitare se organizează pe baza prezentei metodologii, cu respectarea preve­derilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Universitatea din Craiova și a legislaţiei în vigoare.

2. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă, masterat şi doctorat. Studiile universitare de masterat se desfăşoară atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ cu frecvență redusă, cu durata studiilor de doi ani.

3.1. La forma de învăţământ cu frecvenţă există locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.

3.2. La forma de învăţământ cu frecvență redusă există doar locuri în regim cu taxă.

3.3. Pentru ciclul universitar de master, admiterea se organizează pe dome­nii de licenţă, programe de studiu, forme de învățământ și locație geografică. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform opțiunilor exprimate de către candidați în fișa de înscriere și în limita numărului de locuri prevăzute pentru fiecare program de studii.

4. Pentru programele de studii universitare organizate în limba engleză, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvis­tică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

5. La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii facultății, cu condiţia ca programul de studii să fie acreditat conform legii.

6.1. Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Croaţia, Grecia, Israel şi Ungaria, precum şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate, cifra de şcolarizare pentru studii univer­sitare de masterat se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Repartizarea locurilor, cu bursă/fără bursă, pe niveluri de învăţământ şi pe ţări se face anual, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului afacerilor externe. Ocuparea locurilor cu bursă/fără bursă, se face prin concurs. Criteriile de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca şi pentru candidaţii români.

6.2. La admiterea în ciclurile de studii universitare de masterat pot participa cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către CNRED – Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscriere la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

6.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de compe­ten­ţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

7.1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de facultatea/instituţia care le oferă.

7.2. Candidatul admis la mai multe domenii de studii, pe locuri finanţate de la buget, este obligat să opteze pentru un singur program de studii. Un alt program de studii poate fi urmat numai în regim cu taxă.

8.1. Candidatul admis la un program de studii pe un loc finanțat de la buget are obligația de a depune diploma de licență, în original, în termenul stabilit de facultate.

8.2. Candidatul admis la mai multe universităţi trebuie să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat prin prezentarea dosarului cu actele în original la termenul stabilit.

9. Absolvenţii cu diplomă de master ai învăţământului public şi privat au dreptul să se prezinte la concursul de admitere pentru un nou domeniu de studiu de masterat, după cum urmează:

 • dacă primul program de studii a fost urmat în regim fără taxă, cel de-al doilea program de studii va fi în regim cu taxă;
 • dacă primul program de studii a fost urmat în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel de stat, cel de-al doilea program de studii va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele concursului de admitere.

10.1. La nivelul facultăţii se va constitui comisia de admitere, con­dusă de preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri ai Consiliului facultăţii şi alte cadre didactice din facultate. Preşe­din­tele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisiei, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent.

10.2. Comisia de admitere pe facultate se numește prin decizia rectorului, cu cel mult 10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul Universităţii.

10.3. Comisia de admitere pe facultate are următoarele responsabilităţi:

 • prelucrarea automată a datelor din fişa de înscriere;
 • organizarea și desfășurarea concursului de admitere;
 • afişarea rezultatelor;
 • primirea şi rezolvarea contestaţiilor conform prezentului regulament;
 • păstrarea dosarelor candidaţilor şi a documentelor de la examenul de admitere până la finalizarea fiecărei sesiuni de admitere, ulterior acestea fiind predate pe bază de proces-verbal la secretariatul facultăţii.

11. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv persoanele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatele de naştere.

12.1. Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

12.2. Facultatea poate percepe taxă de arhivare numai în cazul în care candidaţii nu respectă condiţiile specifice (prevăzute de către fiecare facultate în cererea de înscriere) sau în contractul-angajament.

SECȚIUNEA 2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de masterat din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice. Toate domeniile de studiu de masterat și toate programele de studiu incluse în fiecare domeniu sunt acreditate de către ARACIS, obținând în urma evaluării calificativul grad de încredere. Capacitatea de școlarizare pentru fiecare domeniu de studiu este prezentată în tabelul următor. Pentru fiecare program de studiu capacitatea de școlarizare este de maxim 50 de locuri, exceptând programul de studiu Marketing și Comunicare în Afaceri unde capacitatea de școlarizare este de maxim 60 de locuri.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2016-2017

Domeniul de master Programul de studiu

Nr. locuri Buget

Nr. locuri Taxă Nr. total locuri
CRAIOVA
Management Managementul Afacerilor 20 30 50
Managementul Resurselor Umane 15 35 50
Managementul Organizaţiilor Publice 5 45 50
AdministrareaAfacerilor Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat 0 50 50
Marketing Marketing şi Comunicare în Afaceri 22 28 50
Informatică Economică Managementul Afacerilor Electronice 22 28 50
Finanţe Finanţe şi Administrarea Afacerilor 21 29 50
Management Financiar Bancar 19 31 50
Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor 21 29 50
Finanţe Aplicate (în lb. engleză) 0 30 30
Contabilitate Audit şi Management Financiar Contabil 22 28 50
Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale 22 28 50
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Europene 18 32 50
Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în lb. engleză) 15 35 50
TOTAL CRAIOVA 222 458 680
DROBETA TURNU SEVERIN
Management Managementul organizaţiei 15 35 50
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț şi Servicii 15 35 50
Finanțe Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală 0 40 40
Contabilitate Management Contabil, Expertiză şi Audit 19 31 50
TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN 49 141 190
TOTAL GENERAL 271 599 870

 

 

 

SECȚIUNEA 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII.

3.1. CRITERII DE ADMITERE

 Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).

Admiterea la studiile universitare de master se organizează distinct pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget și pentru ocuparea locurilor cu taxă.

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget candidaţii vor susţine un examen tip grilă.

Media generală de admitere (Ma) se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la examenul tip grilă (Nex) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:

Ma = Nex ∙ 0,7 + Ml ∙ 0,3

unde: Ma = reprezintă media generală de admitere;

         Nex = nota obţinută la examenul tip grilă;

         Ml= media examenului de licenţă.

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate trei criterii, în următoarea ordine:

 • nota obţinută la examenul tip grilă;
 • nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
 • În caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Examenul tip grilă constă în susţinerea unei singure probe scrise, din cele două discipline stabilite pentru fiecare domeniu de masterat. Disciplinele de concurs, pe domenii de master, sunt prezentate în tabelele următoare:

 CRAIOVA

Domeniul Discipline de concurs

Management

Marketing

Administrarea Afacerilor

1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

2. Managementul întreprinderii

Informatică Economică

1. Informatică economică

2. Managementul întreprinderii

Finanţe

1. Finanțe publice

2. Finanțe private

Contabilitate

1. Contabilitate financiară

2. Managementul întreprinderii

Economie şi Afaceri Internaţionale

1. Economie

2. Economie internațională

DROBETA TURNU SEVERIN

Domeniul Discipline de concurs

Management

Administrarea Afacerilor

1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

2. Managementul întreprinderii

Finanţe

Contabilitate

1. Finanțe private

2. Contabilitate financiară

Suportul teoretic pentru fiecare disciplină de concurs va fi disponibil on-line pe site-ul facultăţii la adresa: feaa.ucv.ro. El va fi postat cu cel puțin trei luni înainte de susținerea probei de examen.

Suportul teoretic pentru fiecare disciplină de concurs este disponibil on-line:

CRAIOVA

Domeniul

Discipline de concurs

Suport teoretic

Modele de întrebări

Management

1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

Managementul intreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social-grile

Managementul intreprinderii-grile

Marketing

1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

Managementul intreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social-grile

Managementul intreprinderii-grile

Informatică Economică

1. Informatică economică

2. Managementul intreprinderii

Informatica economica

Managementul intreprinderii

Informatica economica - grile

Informatică rconomică - raspunsuri

Managementul intreprinderii-grile

Finanţe

1. Finanțe publice

2. Finanțe private

Finanțe publice și private - teorie

Finanțe publice și private - grile

Contabilitate

1. Managementul intreprinderii

2. Contabilitate financiară

Managementul intreprinderii

Contabilitate

Managementul intreprinderii-grile

Contabilitate-grile

Economie şi Afaceri Internaţionale

1. Economie

2. Economie internațională

Economie

Economie internațională

Economie-grile

Economie internațională - grile

Administrarea Afacerilor

1. Întreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

2. Managementul întreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social

Managementul intreprinderii

Intreprinderea și relațiile sale cu mediul economic și social-grile

Managementul intreprinderii-grile


DROBETA TURNU SEVERIN

Domeniul Discipline de concurs Suport teoretic Modele teste grila

Management

Administrarea Afacerilor

Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic şi social

Managementul întreprinderii

Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic şi social

Managementul întreprinderii

Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic şi social - grile

Managementul întreprinderii- grile

Finanţe

Contabilitate

Finanţe private

Contabilitate financiară

Finanţe private

Contabilitate financiară

Finanţe private -grile

Contabilitate financiară- grile


 • La înscrierea pentru concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget, fiecare candidat va opta pentru un singur domeniu de master, în cadrul căruia se regăsesc unul sau mai multe programe de studiu. Repartizarea pe programe de studiu, în cadrul domeniului de master ales de candidat, se va face „prin alunecare”, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (subvenţionate de la buget) aprobate pentru anul universitar 2016-2017.
 • În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au ocupat un loc finanțat de la buget, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.
 • Candidaţii care nu au ocupat un loc finanţat de la buget pot opta pentru ocuparea unui loc cu taxă la oricare dintre programele de master propuse de facultate.

 B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă se va organiza concurs de dosare.

Candidaţii pe locurile cu taxă pot opta la înscriere pentru unul sau mai multe programe de studiu, indiferent de domeniul de master, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei de la licenţă, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor disponibile.

La medii egale, pentru departajarea candidaţilor se va folosi nota obținută la susținerea lucrării de licență. În caz de egalitate, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.

Rezultatele obţinute la testul grilă pentru ocuparea locurilor de la buget nu se iau în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor de la taxă.

Candidații care nu au fost declarați admiși datorită depășirii capacității de școlarizare vor primi statutul de ”candidați în așteptare”, vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor de către candidații admiși, în termenele prevăzute.

În situaţia în care la un program de studiu nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studiu ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

Admiterea la ciclurile de studii universitare de masterat se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele şi probele de concurs aprobate de Senatul Universității din Craiova se fac publice prin afişare la sediul universităţii şi facultăţii, prin publicare pe pagina proprie de web şi prin „Ghidul candidatului”.

3.2. CALENDAR ADMITERE

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget

 • 21 – 28 iulie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 6 – 10 septembrie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 12 septembrie 2016, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 14 septembrie 2016 – proba de concurs pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget (examen tip grilă);
 • 15 septembrie 2016- afișarea rezultatelor la proba de concurs;
 • 16 septembrie 2016 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 19 – 22 septembrie 2016- plata taxei de înmatriculare și încheierea contractelor de şcolarizare. Candidații declarați admiși pe locurile de la buget care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de școlarizare până la data de 22 septembrie își pierd locul ocupat prin concurs.

 B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă, se va organiza concurs de dosare.

 • 21 – 28 iulie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 6 – 10 septembrie 2016 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 12 septembrie 2016, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 16 septembrie 2016 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 19 – 22 septembrie 2016- plata taxei de înmatriculare, încheierea contractelor de şcolarizare și plata primei rate din taxa de școlarizare; candidații declarați admiși pe locurile de la taxa care nu confirmă locul prin semnarea contractelor de școlarizare până la data de 22 septembrie își pierd locul ocupat prin concurs.
 • 19-24 septembrie 2016 continuarea înscrierilor pe locurile cu taxă disponibile;
 • 26-27 septembrie 2016 plata taxei de înmatriculare, încheierea contractelor de şcolarizare
 • 26 septembrie – 05 octombrie 2016 plata primei rate din taxa de școlarizare.

3.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare și care va conține următoarele:

*        Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);

*        Diploma de bacalaureat în original;

*        Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2016 pot prezenta adeverinţă care trebuie să conţină obligatoriu funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior precum şi informaţiile următoare:

 1. domeniul de studii universitare;
 2. programul de studii/specializarea;
 3. perioada de studii;
 4. media de finalizare a studiilor;
 5. statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

*        Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);

*        Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor programe de studii ale instituțiilor de învățământ superior;

*        Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;

*        Copie după cartea/buletinul de identitate;

*        Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;

*        Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

*        2 fotografii tip buletin;

*        Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere).

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

Candidații care au optat pentru programe de studiu în limba engleză și prezintă o copie legalizată a diplomei pentru unul din testele: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisă și orală a testului, sunt declarați admiși la Proba de competență lingvistică.

3.4. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În fiecare dintre zilele de înscriere, în intervalul orar prevăzut, pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor parcurge următorii pași:

 • Verificarea documentelor din dosarul de concurs și consilierea candidaților în vederea înscrierii;
 • Plata taxei de înscriere la concurs;
 • Depunerea dosarelor de concurs, înregistrarea în baza de date, prin completarea fișei de înscriere și eliberarea Legitimației de concurs.

SECȚIUNEA 4. TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE

Pentru înscrierea la o formă de învățământ (cu frecvență sau cu frecvență redusă) se plătește o taxă de înscriere.

Taxa de înscriere este stabilită de către Senatul Universității din Craiova și va fi înca­­sată pe bază de chitanţă.

Toţi candidaţii vor plăti taxă de înscriere. Solicitări privind situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare (în cuantum de 500 lei).

Taxele propuse pentru anul universitar 2016-2017 sunt:

 • taxă de înscriere 100 lei
 • taxă de înmatriculare150 lei;
 • taxă de şcolarizare 3.000 lei .

SECȚIUNEA 5. ANEXE

Anexa nr. 1. Tematica pentru proba de competență lingvistică

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.