1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Metodologie de desfășurare a practicii la studiile de master 2013 - 2014

METODOLOGIE DE DESFĂȘURARE A PRACTICII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER - AN UNIVERSITAR 2013 - 2014

 1. Practica de specialitate la studiile universitare de master este prevăzută în semestrul II al anului II de studii cu 140 ore, fiind organizată comasat în perioadele 14.04 – 18.04.2014 și 28.04 – 16.05.2014, cu susținerea colocviului de practică pe data de 24.05.2014, fiindu-i alocate 20 de credite transferabile;
 2. Coordonarea stagiului de practică va fi făcută de către o comisie formată din 2-3 cadre didactice, desemnate de către conducerea departamentului care gestionează programul de master respectiv;
 3. Comisia de coordonare va prelua de la secretariatul facultății, până la data de 01 martie, lista cu toți studenții programului respectiv de studii, temele de disertație alese și îndrumătorul de la disertație;
 4. Pe perioada practicii de specialitate, studenții vor avea de realizat un ”Raport de practică” în care vor prezenta o temă de cercetare, stabilită împreună cu comisia de coordonare, în strânsă legătură cu tema de disertație;
 5. Raportul de practică se va putea realiza în două variante:
  1. Prin documentare la un centru de practică (firmă sau instituție) cu care facultatea încheie o convenție de colaborare (Anexa 1). Evidența convențiilor de practică va fi ținută de către comisia de coordonare. Pentru studenții care lucrează, se recomandă ca centrul de practică să fie reprezentat de către firma / instituția unde lucrează. În acest caz nu mai este necesară întocmirea convenției de practică ci depunerea unei adeverințe de angajat;
  2. Prin documentare la bibliotecă. În funcție de specificul fiecărui program de studii, numărul studenților care fac documentarea la bibliotecă nu trebuie să depășească 50% din numărul total al studenților;
  3. În luna martie 2014, se va organiza o întâlnire între comisia de coordonare a practicii și studenții programului respectiv de master, în vederea stabilirii temelor de cercetare pentru practica de specialitate și a modalității de realizare a acestora. În acest scop se va completa tabelul prezentat în anexa 2. Pentru studenții care au teme de disertație ce depășesc aria de competențe a membrilor comisiei de îndrumare, se va cere sprijinul îndrumătorului de la disertație;
  4. Pentru studenții care nu au posibilitatea să-și găsească centre de practică, se va apela la Biroul de Practică al FEAA putând fi propuse centre de practică cu care FEAA are convenții de practică încheiate. Temele de cercetare și centrele de practică vor fi definitivate până la data de 30.03.2014, iar o copie după tabelul din anexa 2 va fi depusă la secretariatul facultății;
  5. Pe perioada stagiului de practică, comisia de coordonare va efectua vizite de monitorizare la centrele de practică. De asemenea, cel mai târziu odată la 2 săptămâni, comisia va solicita fiecărui student să prezinte stadiul în care a ajuns cu realizarea Raportului de practică;
  6. Evaluarea Rapoartelor de practică și a activității studenților pe perioada stagiului de practică se face prin ”probă de verificare” la finalul stagiului de practică. Pentru aceasta studenții au obligația să depună Raportul de practică, la comisia de coordonare, cu cel puțin 3 zile înainte de data prevăzută pentru susținere, în vederea evaluării acestuia.
Studenții care nu au promovat proba de verificare se pot prezenta, pentru o nouă evaluare, în sesiunea de restanțe, după ce, în prealabil, au refăcut Raportul de practică în conformitate cu recomandările comisiei.

Anexe pentru descărcat (PDF)

CONVENŢIE PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR

SITUAȚIA TEMELOR DE CERCETARE PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.